+ Verde: Các tập tin thực thi.
+ White: Tệp bình thường.
+ Azul: Thư mục.
+ Bold Cyan: Liên kết tượng trưng (Symbolic link).
+ Cyan : Audio file.
+ Rojo: Các tệp nén (.tar, .gz, .zip, .rpm).
+ Magenta: Tệp hình ảnh (.jpg, gif, bmp, png, tif).