1. Cài đặt Docker trên Windows

Trên Windows để chạy được Docker thường có lựa chọn hoặc là Docker chạy trong máy ảo quản lý bởi Hyper-V, VirtualBox, hoặc sử dụng WSL 2 để chạy Docker không cần máy ảo. Docker lúc này hoạt động chung với Windows không cần chia tài nguyên như Hyper-V nên chạy ổn định và nhanh hơn sử dụng Hyper-V.

Yêu cầu hệ thống: Có 2 lựa chọn để cài đặt Docker, tùy lực chọn nào mà cấu hình sẽ khác nhau.

WSL 2 backend (nên chọn cách cài đặt này)

 • Windows 10 64-bit: Home, Pro, Enterprise, hoặc Education, version 1903 (bản Build 18362 hoặc cao hơn).
 • Bật WSL 2 trong Windows Features

Nếu chưa cài WSL 2 thì vào link sau để cài đặt: https://docs.microsoft.com/en-us/windows/wsl/install-win10

 • Bật Virtual Machine Platform trong Windows Features
 • Các yêu cầu khác
  • Windows 64 bit
  • RAM tối thiểu 4GB

Hyper-V

 • Windows 10 64-bit: Pro (bản Build 19041 hoặc cao hơn), or Enterprise hoặc Education (bản Build 18363 hoặc cao hơn).
 • Bật Hyper-V và Container trong Windows Features

 • Bật Virtual Machine Platform trong Windows Features
  • Các yêu cầu khác
   • Windows 64 bit
   • RAM tối thiểu 4GB

  Tiếp theo, vào đường link sau để download

  https://www.docker.com/products/docker-desktop

  Mở file vừa download –> chọn Ok (nên để mặc định như thế này – Docker sẽ cài đặt theo WSL 2)

  Quá trình cài đặt

  Sau khi cài đặt xong –> Chọn Close

  Vậy là đã cài đặt xong, tiếp theo mở Docker lên để kiểm tra

  Chọn Start

  Vậy là đã cài đặt xong Docker

  Nếu không muốn docker chạy theo WSL 2 thì bỏ tích ở ô Use the WSL 2 based engine

  2. Cài đặt Docker trên Linux (CentOS 7)

  Ở đây, mình gom các lệnh cài đặt Docker vào một file script, chỉ cần copy file script này lên server linux, sau đó chạy file script này là đã cài đặt được Docker.

  #!/bin/bash
  
  # Cập nhật 2/2021
  
  # Cai dat Docker
  yum install -y yum-utils device-mapper-persistent-data lvm2
  yum-config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo
  # chọn version docker ở đây mình chọn version docker-ce-18.06.2.ce
  yum update -y && yum install docker-ce-18.06.2.ce -y
  usermod -aG docker $(whoami)
  
  ## Create /etc/docker directory.
  mkdir /etc/docker
  
  # Setup daemon.
  cat > /etc/docker/daemon.json <<EOF
  {
   "exec-opts": ["native.cgroupdriver=systemd"],
   "log-driver": "json-file",
   "log-opts": {
    "max-size": "100m"
   },
   "storage-driver": "overlay2",
   "storage-opts": [
    "overlay2.override_kernel_check=true"
   ]
  }
  EOF
  
  mkdir -p /etc/systemd/system/docker.service.d
  
  # Restart Docker
  systemctl enable docker.service
  systemctl daemon-reload
  systemctl restart docker

  Lưu file này về đặt tên là install-docker.sh sau đó copy lên linux (có thể dùng lệnh scp hoặc dùng phần mềm WinSCP,…)

  Cấp quyền thực thi cho file bằng lệnh

  chmod +x install-docker.sh

  Thực thi file bằng lệnh

  ./install-docker.sh

  Sau khi cài đặt xong, kiểm tra bằng lệnh

  docker version

  Kết quả trả về