Việc cài đặt jenkins trên Windows khá đơn giản, vào đường link phía dưới download về và cài đặt

https://www.jenkins.io/download/

Link hướng dẫn cài đặt trên windows

https://www.jenkins.io/doc/book/installing/windows/

Nên chọn phiên bản LTS để cài đặt, có một lưu ý là jenkins được viết bằng java nên các bạn cần cài đặt java trước để làm môi trường chạy cho jenkins. Các phiên bản java mà jenkins sử dụng

 • 2.164 (2019-02) và mới hơn: Java 8 hoặc Java 11
 • 2.54 (2017-04) và mới hơn: Java 8
 • 1.612 (2015-05) và newer: Java 7

Link download Java 8 (windows – x64):

https://drive.google.com/file/d/1idi3fBVTZpVkLIhLe_408WBi7S6CHEmr/view?usp=sharing

Cài đặt Jenkins trên linux

 • Bước 1: Chạy lệnh sau để cài đặt java
sudo yum install java-1.8.0-openjdk-devel
 • Bước 2: Chạy các lệnh sau để sử dụng repository (jenkins LTS)
sudo wget -O /etc/yum.repos.d/jenkins.repo https://pkg.jenkins.io/redhat-stable/jenkins.repo
sudo rpm --import https://pkg.jenkins.io/redhat-stable/jenkins.io.key

Lưu ý: Nếu báo lỗi chưa cài wget thì chạy lệnh sau để cài

sudo yum install wget -y
 • Bước 3: Cài đặt jenkins
sudo yum install jenkins
 • Bước 4: Start Jenkins service
sudo systemctl start jenkins
 • Bước 5: Kiểm tra trạng thái Jenkins service
sudo systemctl status jenkins

Nếu output hiển thị như thế này thì đã cài đặt thành công

● jenkins.service - LSB: Jenkins Automation Server
  Loaded: loaded (/etc/rc.d/init.d/jenkins; bad; vendor preset: disabled)
  Active: active (running) since Sun 2021-06-13 02:07:24 +07; 19s ago
   Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
 Process: 667 ExecStart=/etc/rc.d/init.d/jenkins start (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Tasks: 41
  Memory: 416.6M
  CGroup: /system.slice/jenkins.service

Thiết lập jenkins sau khi cài đặt

Các bạn truy cập vào cổng 8080 để thiết lập jenkins

Lưu ý là thường thì các bản distro server của linux không có giao diện nên phải truy cập cổng 8080 từ một máy tính khác. Ở đây server linux mình dùng có ip là 172.16.10.100 nên mình sẽ truy cập cổng 8080 qua địa chỉ này và sẽ có dạng như sau

http://172.16.10.100:8080

Khi truy cập địa chỉ trên thì jenkins sẽ yêu cầu unlock

Đăng nhập vào linux vào chạy lệnh

cat /var/lib/jenkins/secrets/initialAdminPassword

để lấy password như hình dưới, các bạn copy password này vào ô Administrator password –> Continue

Tiếp theo, các bạn chọn Install suggested plugins (thực ra các plugins có thể tự cài nên chọn cái nào cũng được)

Các bạn đợi cho nó cài đặt các plugins cần thiết

Tiếp theo, các bạn nhập thông tin user –> Save and Continue

Để mặc định –> Save and Finish

Chọn Start using Jenkins

Vậy là đã cài đặt xong Jenkins