chmod [OPTION] MODE FILE

Cấp quyền truy cập cho tệp

[OPTION]

-R

Recursive, áp dụng cho tất cả các file và folder bên trong

-f

Force, set quyền trong cả trường hợp xảy ra lỗi

-v

Verbose, hiển thị đối tượng đã xử lý

MODE

#Permissionrwx
7read, write and executerwx
6read and writerw-
5read and executer-x
4read onlyr–
3write and execute-wx
2write only-w-
1execute only–x
0none

Cách phân biệt file và folder: gõ ls -l

Nếu ký tự đầu tiên là d thì là folder, – thì là file

Tiếp theo, từ bên phải sang:

 • 3 ký tự (số) đầu tiên tương ứng là quyền ghi, đọc, thực thi của Owner (Người tạo file/folder)
 • 3 ký tự (số) tiếp theo nữa tương ứng là quyền ghi, đọc, thực thi của Owner Group (Group của người tạo file/folder)
 • 3 kỳ tự (số) cuối cùng tương ứng là quyền ghi, đọc, thực thi của EveryOne (Tất cả các user còn lại)

Trường hợp muốn cấp full quyền (execute, write, read) cho file hoặc folder

chmod 777 ten_file_or_folder

Trường hợp muốn cấp full quyền cho Owner, quyền đọc và thực thi cho Owner Group và EveryOne

chmod 755 ten_file_or_folder

hoặc

chmod +rwxrxrx ten_file_or_folder

Trường hợp muốn gỡ hết quyền của file hoặc folder

chmod 0 ten_file_or_folder

Quyền truy cập cũng có thể được cung cấp theo từng lớp, rất hữu ích khi bạn chỉ muốn sửa đổi các quyền của một lớp cụ thể

 • u: Owner
 • g: Owner Group
 • o: EveryOne
 • a: All

Ví dụ

 • Cấp full quyền Owner:

chmod u=rwx ten_file_or_folder

 • Cấp quyền đọc và ghi cho Owner Group:

chmod g=rw ten_file_or_folder

 • Cấp quyền đọc và ghi cho Owner Group:

chmod o=rw ten_file_or_folder

 • Cũng có thể kết hợp một lệnh cho nhiều lớp:

chmod u=rwx,g=rw,o=rw ten_file_or_folder

Dựa vào tùy chọn này thì ta có thể thay thế lệnh cấp full quyền và xóa full quyền như sau

Cấp full quyền

chmod a+rwx ten_file_or_folder

Xóa full quyền

chmod a-rwx ten_file_or_folder