ls [OPTION] [FILES]

Liệt kê các tập tin và thư mục

ls –help

Xem trợ giúp của hệ thống

ls

Hiển thị tên các file trong thư mục hiện tại

[OPTION]

ls -l

Hiển thị tên file, kích thước, ngày, thời gian đã sửa đổi, chủ sở hữu (owner) của file quyền truy cập (permission)

ls -a

Hiển thị các tệp ẩn (trong linux các tệp ẩn là các tệp bắt đầu bằng dấu .)

ls -R

Hiển thị nội dung của thư mục hiện tại và nội dung của các thư mục con trong nó.

[FILES]

ls /

Hiển thị các tệp ở thư mục gốc (thư mục root)

ls /etc

Hiển thị các tệp trong thư mục /etc

Các option của lệnh có thể kết hợp với nhau như

ls -a -l /

ls -la /

ls -al /