Trong Visual Studio các bạn có thể tùy chỉnh phím tắt bằng cách:

1) Các bạn vào Tool -> đi đến Option

2) Các bạn xổ xuống trong phần Environment chọn phần Keyboard

3) Các bạn đánh từ khoá của lệnh mình cần gán phím tắt trong Show commands containing

4) Bạn đưa con trỏ chuột vào phần Press shortcut keys và nhấn phím trên bàn phím.

5) Bấm nút Assign, sau đó bấm vào nút OK

Sau đây là một số phím tắt mặc định trong Visual Studio (lưu ý các phím tắt có thể khác một chút tùy vào version Visual Studio)

1. Liên quan đến Debug, Run code, Xem định nghĩa hàm

 • F9: Đặt break point.
 • Shift + F9 (Ctrl + Alt + Q): Mở quick watch biến đang chọn
 • Ctrl + F9: Enabled/Disabled break point (lưu ý: con trỏ chuột phải đặt trong dòng code, không được đặt cuối dòng)
 • Ctrl + Shift + F9: Xóa toàn bộ break point đã đặt.
 • F10: Debug qua từng dòng lệnh của hàm/file đang debug (không vào hàm con của file đang debug, hay hàm con được tham chiếu từ file khác).
 • F11: Debug vào chi tiết hàm con của le đang debug, hay hàm con được tham chiếu từ file khác.
 • Shift + F11: Thực thi các dòng còn lại của một hàm và thoát ra khỏi hàm đó.
 • Ctrl + Alt + P: Hiển thị hộp thoại Processes, cho phép bạn đính kèm hoặc tách trình gỡ lỗi vào một hoặc nhiều quy trình đang chạy.
 • Ctrl + Alt + W + 1, 2, 3 : Hiển thị Watch 1, Watch 2, Watch 3.
 • F5: Chạy chương trình:
  • Nếu đã đặt break point thì sẽ dừng tại điểm đặt break point đầu tiên để có thể debug.
  • Trường hợp có nhiều break point thì cứ mỗi lần nhấn F5 sẽ nhảy đến break point tiếp theo.
 • Ctrl + F5: Chạy chương trình, dù có đặt break point thì cũng bỏ qua, chạy ra kết quả luôn.
 • F12: Xem định nghĩa của 1 hàm (đặt chuột tại tên hàm rồi nhấn F12)
 • Ctrl + Shift + B: Build solution.

2. Liên quan đến Comment code

 • Ctrl + K + C: Vô hiệu hóa một vùng code thành comment.
 • Ctrl + K + U: Bỏ comment của vùng code được chọn (ngược với lệnh trên Ctrl + K + C).

3. Liên quan đến Format Code

 • Ctrl + K + D: Format lại toàn bộ code của trang đang chỉnh sửa.
 • Ctrl + K + F: Chỉ format vùng code được bôi đen.
 • Ctrl + U: Chuyển các ký tự bôi đen thành chữ thường.
 • Ctrl + Shift + U: Chuyển các ký tự bôi đen thành chữ HOA.

4. Liên quan đến Bookmark code

 • Ctrl + K + K (Ctrl + B + T): Đặt điểm bookmark.
 • Ctrl + K + P (Ctrl + B + P): Nhảy đến điểm bookmark trước đó.
 • Ctrl + K + N (Ctrl + B + N): Nhảy đến điểm bookmark tiếp theo.

5. Liên quan đến thao tác code

 • Ctrl + L: Xóa 1 dòng code mà trỏ chuột đang đứng.
 • Ctrl + J: Liệt kê các gợi ý để hoàn thành câu lệnh đang chỉnh sửa
 • Ctrl + G: Di chuyển đến dòng code nào đó
 • Ctrl + Shift + }: Bôi đen block code của for(), while(),…
 • Shift + Home: Bôi đen từ vị trí chuột ngược lại đầu dòng.
 • Shift + End: Bôi đen từ vị trí chuột đến cuối dòng.
 • Ctrl + Shift + H: Tìm kiếm và thay thế.
 • Ctrl + ,: Tìm kiếm trong toàn solution (dạng drop list).
 • Ctrl + Shift + F: Tìm kiếm trong toàn solution.
 • Shift + F12 (Ctrl + K + R): Find All References, dùng để tìm tất cả các tham chiếu của biến, phương thức, class,… trong project.
 • Shift + Alt + T: Đổi chỗ dòng tại vị trí chuột với dòng dưới nó.
 • Alt + Shift + F10 + Enter: Hiện thực các phương thức kế thừa từ Abstract class hay Interface.
 • Ctrl + R + R (F2): Đổi tên biến hoặc tên hàm và tất cả các References của nó.
 • Ctrl + R + E (Ctrl + Alt + .): Sinh ra getter, setter auto.
 • Ctrl + –: Quay lại đoạn code trước đó
 • Ctrl + +: Tiếp tới đoạn code tiếp theo
 • Shift + Alt + ↑ (or ↓): Chọn vị trí để chèn trên nhiều dòng (thử đi và các bạn sẽ thấy điều kỳ diệu).
 • cw xong nhấn phím Tab + Tab: Tạo nhanh câu lệnh Console.WriteLine()
 • ctor xong nhấn phím Tab + Tab: Tạo nhanh hàm constructor
 • try xong nhấn phím Tab + Tab: Tạo nhanh khối try catch
 • for xong nhấn phím Tab + Tab: Tạo nhanh câu lệnh for (int i = 0; i < length; i++) { } (tương tự với if, …)
 • prop xong nhấn phím Tab + Tab: Tạo nhanh public int MyProperty { get; set; }

6. Liên quan đến thu gọn code

 • Ctrl + M + H: Thu gọn vùng code được bôi đen (Lúc này sẽ hiển thị một dấu +, click vào sẽ mở vùng code đó ra).
 • Ctrl + M + U: Hủy bỏ thu gọn code của vùng code được chọn (ngược với lệnh trên Ctrl + M + H).
 • Ctrl + M + O: Thu gọn toàn bộ code của trang đang chỉnh sửa, chỉ còn thấy tên khai báo của phương thức.
 • Ctrl + M + X: Mở rộng toàn bộ code (ngược với Ctrl + M + O)
 • Ctrl + M + P: Mở rộng toàn bộ code và xóa toàn bộ outlining của tài liệu hiện tại.
 • Ctrl + M + L: Mở rộng hoặc thu gọn mọi thứ
 • #region ….. #endregion: Sử dụng đặt #region ở đầu và #endregion ở cuối đoạn code muốn thu gọn.